Đại Ân Xá - Tân Dân

Trong cơ Đại Ân Xá này, gặp Tam Kỳ Phổ Độ tu 1 kiếp cũng thành Phật.

Lời Thầy đã hứa:

"nếu biết ngộ kiếp một đời tu, đủ trở về cùng Thầy đặng"[1]
Trở về cùng Thượng Đế là đắc đạo Vô Thượng.

Sao gọi là Tân Dân. Khi nhập môn vào Đạo thì Chí Tôn đã xóa bỏ hết tội cũ trong bao nhiêu kiếp. Nay ta là con người mới chỉ cần tu là đắc Đạo.

Thầy dạy: "Mỗi phen Thầy đến lập Ðạo thì là phải cam đoan và lãnh các con, chẳng khác nào kẻ nghèo lãnh nợ. Các con làm tội lỡi bao nhiêu, oan nghiệt bấy nhiêu, Thầy đều lãnh hết".[2]

Tận độ cửu nhị ức nguyên nhân. Chỉ người hữu duyên mới gặp Tam Kỳ.

Thầy dạy: Các con vì biết Ðạo là quý thì phải ân cần trân-trọng; đợi đến ngày thành tựu các con mới thấy rõ Thiên-cơ.[3]

Thầy tiếp: Ðạo là quý, của quý chẳng bán nài;[4]
Nên chi hơn 80 năm truyền Đạo mà vỏn vẹn có 2 triệu tín đồ.


Xin lỗi quý thành viên, quý độc giả, tôi đã lập topic này trong trang Cao Đài thì dùng giáo lý Cao Đài mà nói Đạo vì thế ko đáp ứng tâm linh của mỗi người.

1-2-3-4. Xem Thánh Ngôn hiệp Tuyển Q.1.