Ở đây có ai có hiểu biết về kiếm thuật Trung Quốc xin hãy liên lạc với em qua nick yahoo: silksword.:thumbs_up: