BLACKK bỏ đâu rồi? vào mà nhận vương mượn đi! đừng để mọi người trong mong!