Xin các tiền bối và các thành viên chia sẻ những lời sấm Trạng Trình nói về chủ tịch Hồ Chí Minh và thời đại mới !