Trích dẫn Nguyên văn bởi Vô Pháp Xem Bài Gởi
Nam Mô Ngọc Trinh, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
mai mốt tên này dám chắc Nam mô Bà Tưng vạn tuế lắm á....slapping