Các bác tranh luận hay quá. Ý kiến em là ủng hộ các luồng quan điểm phi tuyên truyền. Mới mẻ, thẳng thắn, tìm ra sự thật và không bị mê muội. Lâu lâu mới thấy có người nêu ra quan điểm kiểu này. Chính như này mới là xây dựng.