Cốt yếu thiền là tâm thiện .Thiền theo mình là luyện tâm.Mình chủ yếu hành thiền vào giờ tý lúc đó thiên khí mạnh nhất.