Đừng có chê khi chưa đến thục tế nhé kuhang, Văn Huỳnh.