Giáo Trình Diệ n Chẩ n Học

DIỆ N CHẨ N HỌC
Nhóm Diệ n Chẩ n AZ-CA xin chân thành cả m tạ Giáo SưTiế n Sĩ Bùi Quố c Châu,
Lư ơ ng Y Trầ n Dũ ng Thắ ng, tác giả Hoàng Chu cùng các Họ c Giả , Tác Giả , Bác sĩ ,
Dư ợ c sĩ , KỹSư , chủ nhân các trang nhà www.cimsi.org.vn,www.ungthu.org,
http://vi.wikipedia.orgđ ã cho chúng tôi “vay mư ợ n” nhữ ng tư tưở ng vĩ đ ạ i, cùng
nhữ ng hình ả nh thậ t rõ ràng,đ ể hoàn thành việc biên soạ n tậ p sách này.
Tấ t cả nhữ ng nghiên cứu, kinh nghiệ m lâm sàng, cùng nhữ ng tư tưởngđ ầ y sáng tạ o
và thậ t tinh tườ ng củ a quý vị , chỉ đ ư ợ c chúng tôi sửdụ ng cho việ c giả ng dậ y trong
“nộ i bộ ”, chứkhông đ em ra in,ấ n ”kinh doanh” và phát hành rộ ng rãi bên ngoài.
Mộ t lầ n nữ a, xin thay mặ t tấ t cả các họ c viên nhóm Diệ n Chẩ n AZ-CA xin chân
thành cả m tạ .
T.M. Ngô Hư ng Mai
Giáo Trình Diệ n Chẩ n Họ c
LỜ I NGỎ
Mỗ i quố c gia đ ề u có mộ t nề n vă n hóa, và mỗ i mộ t nề n vă n hóa lạ i có mộ t nề n y họ c riêng đ ể tự chẩ n trị nhữ ng bị nh tậ t nẩ y sinh trong quố c gia mình. Riêng đ ố i vớ i nư ớ c Việ t Nam củ a chúng ta, hiể n nhiên chúng ta cũ ng có mộ t nề n y họ c, và nề n y họ c đ ó xem ra cũ ng thậ t là “Đ ộ c Đ áo” . “ Ẩ n Náu” trong nhữ ng bài Ca Dao, Tụ c Ngữ và trong nề n vă n họ c củ a dân gian. Nề n Y họ c “ Đ ộ c Đ áo” đ ó, cuố i cùng đ ã đ ư ợ c nhà nghiên cứ u y họ c dân tộ c-Giáo Sư -Tiế n Sĩ Bùi Quố c Châu-khám phá và“khai quậ t” trong mộ t dị p “tình cờ đ ầ y Chánh Niệ m” vào nă m 1980, và ông đ ã đ ặ t tên cho môn VIỆ T
Y Họ c cổ , mộ t tên gọ i mớ i là: DIỆ N CHẨ N-Đ IỀ U KHIỂ N LIỆ U PHÁP BÙI QUỐC CHÂU.
Trả i qua hơ n ¼ thế kỷ , “ Rừ ng Chẩ n-Biể n Pháp” ấ y, càng ngày càng thêm phát triể n rộ ng lớn, càng thêm phát triể n tinh tư ờ ng. Vì thế , nên trong sự ứ ng dụ ng trị liệ u, ngày càng thêm “Thầ n Kỳ ”, “Vô Khả Thuyế t” . Chính vì vậ y mà nhữ ng ngư ờ i sơcơ , mớ i bư ớ c vào môn Diệ n Chẩ n hôm nay, đ ã không khỏ i ngỡ ngàng, bă n khoă n, hoang mang, hoả ng sợ . Vì đ ư ờ ng đ i vào thì “mênh mông-nghìn lố i” mà đ ư ờ ng đ i ra thì cũ ng “trùng đ iệ p-vạ n đ ư ờ ng” . Từ đ ó, ngư ờ i sơcơ , đ ã nẩ y sinh ra tư tư ở ng chán nả n, buông xuôi, tạ o thêm hiể u lầ m, và dễ dàng đ ánh mấ t niề m tin nơ i môn “Diệ n Chẩ n” thầ n kỳ này.
Thấ u hiể u nhữ ng nỗ i bă n khoă n, khó khă n ban đ ầ u đ ó, chúng tôi, Nhóm Diệ n Chẩ n AZ-CA, đã mạ o muộ i dùng hế t kiế n thứ c hạ n hẹ p củ a mình, đ ể biên soạ n lạ i tậ p sách “ Diệ n Chẩ n AZ-CA”này, không nhằ m mụ c đ ích khoa trư ơ ng kiế n thứ c, mà chỉ mong sao, vớ i cách trình bầ y giả n dị -chi tiế t đ ầ y đ ủ -phân loạ i rõ ràng, sẽ giúp cho nhữ ng ngư ờ i sơcơ , mớ i bư ớ c vào môn Diệ n Chẩ n, có thể nắ m đ ư ợ c chút că n bả n, hầ u tạ o thêm “Niề m Tin” vào môn Diệ n Chẩ n, ngày mộ t thêm “TínChắ c” vữ ng vàng.
Trong tậ p sách này chúng tôi chia ra làm 2 chư ơ ng:
Chư ơ ng I: “DIỆ N CHẨ N-Đ IỀ U KHIỂ N LIỆ U PHÁP BÙI QUỐC CHÂU” đ ư ợ c khở i đ ầ u vớ i nhữngbài viế t củ a tác giảHoàng Chu, nhằ m tă ng thêm niề m tin nơ i ngư ờ i sơcơvớ i môn Diệ n Chẩ n.
Sau đ ó là toàn bộHọ c Thuyế t củ a môn “Diệ n Chẩ n” như : 8 Thuyế t Diệ n Chẩ n, 8 Thuyế t Đ iề u
Khiể n Liệ u Pháp, 28 Đ ồHình, 8 bộĐ ạ i Huyệ t, Kỹthuậ t Đ oán và Trị Bị nh, v.v…
Chư ơ ng II: “CHÌ KHÓA VẠ N NĂ NG” là phầ n kinh nghiệ m lâm sàng củ a Lư ơ ng Y Trầ n Dũ ng
Thắ ng và các thếhệthầ y trò trong hai mư ơ i bả y nă m trình bầ y nhữ ng cách chữ a trị “Nhữ ng CănBị nh củ a ThếKỷ ” nhưnhồ i máu cơtim, cao máu, cao mỡ , đ au thầ n kinh tọ a, tiể u đ ư ờ ng, viêm gan siêu vi A, B, C, v.v…
Vớ i hơ n 170 trang “trích góp” này, chúng tôi mong mỏ i có thểgiúp các bạ n mớ i, làm quen vớ i
phư ơ ng pháp Diệ n Chẩ n, bớ t ngỡngàng, và có thểhiể u đ ư ợ c phầ n nào că n bả n củ a môn Diệ nChẩ n, hầ u có thểứ ng dụ ng hai chữ“Tùy” và “Biế n” đ ế n vô cùng.
Dĩ nhiên, vớ i “thờ i gian eo hẹ p, kiế n thứ c chử a tư ờ ng”, tậ p sách này không tránh khỏ i nhữ ng sai lầ m, sơsót. Mong thay, các bậ c Thiệ n Tri Thứ c củ a môn Diên Chẩ n luôn Khai Minh Chỉ Giáo.
Thậ t mong thay!
Giáo Trình Diệ n Chẩ n Họ c
MỤ C LỤ C
CHƯƠ NG I-LÝ THUYẾ T DIỆ N CHẨ N
PHƯ Ơ NG PHÁP Y HỌ C DÂN TỘ C trang 6-7
BỘ MẶ T VƯỜ N THUỐ C THIÊN NHIÊN trang 8-9
LƯ NG VÀ CON NGƯỜ I trang 10-12
PHẦ N MỞ Đ Ầ U trang 13
CƠSỞ LÝ THUYẾ T CỦ A DIỆ N CHẨ N trang 14-16
GIẢ N LƯ Ợ C TÁM THUYẾ T CĂ N BẢ N trang 17-19
CƠSỞ LÝ THUYẾ T CỦ A DC Đ KLP trang 20-23
BỐ N BƯ Ớ C KHÁM BỊ NH & CÁC KỸ THUẬ T KHÁM BỊ NH trang 24-26
NHỮ NG BIỂ U HIỆ N BỊ NH LÝ HAY DẤ U HIỆ U BÁO BỆ NH TRÊN MẶ T trang 27
MỘ T SỐ DẤ U HIỆ U CHẨ N Đ OÁN NHÌN THẤ Y BẰ NG MẮ T THƯ Ờ NG trang 28-29
MỘ T SÔ HUYỆ T GIÚP CHẨ N Đ OÁN VÀ CHỮ A TRỊ BỊ NH trang 30
HUYỆ T THƯ Ờ NG DÙNG (THẲ NG VÀ NGHIÊNG) trang 31-32
BẢ NG TÌM HUYỆ T TRÊN MẶ T trang 33-38
NHỮ NG Đ Ồ HÌNH QUAN TRỌ NG trang 39-66
NHỮ NG DỤ NG CỤ CĂ N BẢ N DÙNG TRONG CHỮA BỆ NH trang 67-68
TÁM BỘ HUYỆ T CĂ N BẢ N trang 69
BỘ BỔ Ấ M HUYẾ T trang 70-75
BỘ TIÊU VIÊM, TIÊU Đ Ộ C trang 76-77
BỘ TIÊU U BƯ Ớ U trang 78-80
BỘ THĂ NG trang 81-85
BỘ GIÁNG trang 86-89
BỘ Đ IỀ U CHỈ NH ÂM DƯ Ơ NG trang 90-92
BỘ TAN MÁU BẦ M trang 93-96
BỘ TRỪ Đ ÀM THẤ P THỦ Y trang 97-101
BẢ NG PHÂN LOẠ I HUYỆ T trang 102-105
BẢ NG PHÂN LOẠ I THEO TÁC DỤ NG trang 106-107
BẢ NG PHÂN LOẠ I THEO TRIỆ U CHỨ NG CẢ M GIÁC trang 108
CÁCĐ IỂ M PHẢ N CHIẾ U TỪ NG BỘ PHẬ N CƠTHỂ trang 109-111
CÁC HỆ THỐ NG PHẢ N CHIẾ U PHỤ trang 112-118
Đ Ồ HÌNH PHẢ N CHIẾ U 12 CẶ P DÂY THẦ N KINH trang 119
BẢ NG CHẨ N Đ OÁN ÂM DƯƠ NG CHỨNG trang 120-121
CÁC KỸ THUẬ T TRỊ BỊ NH trang 122-126
CÁCH CHỌ N HUYỆ T CƠBẢ N trang 127
NHỮ NG NGUYÊN TẮ C CĂ N BẢ N KHI Ứ NG DỤ NG VÀ CHỮA TRỊ trang 128-129
CHƯƠ NG II-KINH NGHIỆ M LÂM SÀNG
LỜ I NGỎ trang 131
Đ Ầ U trang 132-133
MẶ T trang 134
Giáo Trình Diệ n Chẩ n Họ c
MẮ T trang 135-137
MŨ I trang 138-139
MIỆ NG/LƯỠ I/RĂ NG/HÀM trang 140
TAI trang 141
HỌ NG trang 142-144
CỔ /GÁY/VAI trang 145-146
TAY trang 147-148
NGỰ C/VÚ trang 149-150
LƯ NG/MÔNG trang 151
CỘ T SỐ NG LƯNG trang 152
BỤ NG trang 153-154
CHÂN/Đ ÙI/NHƯ Ợ NG CHÂN/BÀN CHÂN trang 155-156
BỘ PHẬ N SINH DỤ C trang 157-160
TOÀN THÂN trang 161-163
NỘ I TẠ NG TRONG CƠTHỂ trang 164-172
PHÁCĐ Ồ TRỐ NG trang 173-174
Giáo Trình Diệ n Chẩ n Họ c
CHƯƠ NG I
DIỆ N CHẨ N Đ IỀ U KHIỂ N LIỆ U PHÁP BÙI QUỐC CHÂU
Giáo Trình Diệ n Chẩ n Họ c
DIỆ N CHẨ NĐ IỀ U KHIỂ N LIỆ U PHÁP
Tác giảHoàng Chu
PHƯƠ NG PHÁP Y HỌ C DÂN TỘ C VIỆ T NAM HIỆ N Đ Ạ I
Diệ n Chẩ n-Ðiề u Khiể n Kiệ u Pháp là phư ơ ng pháp chữ a bệ nh mớ i củ a Việ t Nam rađ ờ i vào nă m 1980 tạ i TP. Hồ Chí Minh do nhà nghiên cứ u y họ c dân tộ c VN Bùi Quố c Châu phát minh. Ðây là phư ơ ng pháp chẩ n đ oán và chữ a bệ nh qua da vùng MẶ T và toàn thân, không dùng thuố c, không dùng kim, không bắ t mạ ch, chỉ dùng chủ yế u các dụ ng cụ y khoa củ a phư ơ ng pháp nhưcây lă n, cây cào, búa gõ, que dò...tácđ ộ ng lên cácđ iể m và vùng tư ơ ngứ ng trên Ðồ Hình vớ i các bộ phậ n bị bệ nh trên toàn thân.
Thuyế t Phả n Chiế u-thuyế t cơbả n củ a phư ơ ng pháp cho rằ ng mọ i tình trạ ng tâm sinh lý, bệ nh lý, tình cả m, tính cách củ a con ngư ờ i đ ề u đ ư ợ c biể u hiệ n nơ i bộ mặ t và toàn thân. Bộ mặ t có vai trò như tấ m gư ơ ng phả n chiế u, ghi nhậ n mộ t cách có hệ thố ng, có chọ n lọ c nhữ ng gì thuộ c phạ m vi con ngư ờ i ở trạ ng thái tĩ nh vàđ ộ ng. Thuyế t Phả n Chiế u ứ ng dụ ng vào Diệ n Chẩ n-Ðiề u Khiể n Liệ u Pháp đ ã tìm ra và xác lậ p hơ n 20 Ðồ Hình trên vùng MẶ T, rồ i từ Mặ t phả n chiế u qua lạ i trên dađ ầ u, bàn tay, bàn chân,loa tai, lư ng...cùng vớ i số lư ợ ng đ ồ hình tư ơ ng tự nhưvậ y, đ ồ ng thờ i cũ ng đ ị nh vị đ ư ợ c hàng tră mđ iể m phả n xạ đ ặ c biệ t (còn gọ i là Sinh Huyệ t) trên Mặ t.
Phư ơ ng pháp Diệ n Chẩ n không hình thành trự c tiế p từ Ðông Y và Châm Cứ u Trung Quố c mà xuấ t phát từ kinh nghiệ m dân gian và vă n hóa truyề n khẩ u VN qua sự nghiên cứ u nhữ ng tinh hoa y họ c dân gian VN, y họ c cổ truyề n, y họ c hiệ n đ ạ i, triế t họ c Ðông phư ơ ng cộ ng vớ i nhữ ng kiể m chứ ng trên mặ t nhữ ng bệ nh nhân nghiệ n ma túy do chính tác giả đ iề u trị tạ i trư ờ ng cai ma túy Bình Triệ u từ đ ầ u nă m 1980.
"Trông mặ t mà bắ t hình dong", "Mồ m sao ngao vậ y", "Ða mi tấ t đ a mao" ...nói lên mố i liên hệ gì giữ a các bộ phậ n trên mặ t vớ i cơthể ? Số ng mũ i, số ng lư ng, cổ tay, cổ chân, cổ họ ng...có mố i quan hệ nhưthế nào vớ i nhau? Các dấ u hiệ u bấ t thư ờ ng xuấ t hiệ n trên da mặ t như vế t nám, sẹ o, nố t ruồ i, tànnhang...cho biế t nhữ ng gìđ ã và đ ang xả y ra trong cơthể ? Tạ i sao ngư ờ i Việ t Nam lạ i nói "ă n gì bổ nấ y", khi bị nấ c cụ c lạ i dán lá trầ u vào ấ n đ ư ờ ng, có ý nghĩ a ra sao? Nhữ ng đ iề u tư ở ng nhưbình thư ờ ng và đ ơ n giả n ấ y trong cuộ c số ng đ ố i vớ i Bùi Quố c Châu lạ i trở thành dữ kiệ n quý giá củ a Diệ n Chẩ n-Ðiề u Khiể n Liệ u Pháp và củ a chân lý khoa họ c.
Chính câu "đ ồ ng thanh tư ơ ngứ ng-đ ồ ng khí tư ơ ng cầ u" trong Kinh Dị ch đ ã giúp tác giả tìm ra thuyế t Ðồ ng Ứ ng, thuyế t thứ hai củ a phư ơ ng pháp. Nhờ thuyế t nàyđ ã giúp tác giả lý giả i đ ư ợ c nhữ ng đ iề u vừ a khả o sát trên. Thuyế t Ðồ ng Ứng cho rằ ng nhữ ng gì giố ng nhau hay có hình dạ ng tư ơ ng tự nhau thìcó quan hệ vớ i nhau. Ví dụ , số ng Mũ i tư ơ ngứ ng vớ i số ng Lư ng nên có liên hệ vớ i số ng Lư ng (vàngư ợ c lạ i), cánh mũ i có hình dạ ng tư ơ ng tự nhưmông, gờ mày có hình dạ ng tư ơ ng tự như cánh tay nêncó liên quanđ ế n cánh tay. Ụ cằ m có dạ ng tư ơ ng tự bọ ng đ ái nên có liên quan đ ế n bọ ng đ ái. Từ đ ó suy ra tácđ ộ ng vào gờ mày thì có thể chữ a bệ nh ở cánh tay, tác đ ộ ng vào số ng mũ i thì có thể trị bệ nh ở số ng lư ng. Diệ n Chẩ n-Ðiề u Khiể n Liệ u Pháp không chỉ làm giả m đ au hay chữ a nhữ ng chứ ng bệ nh thông thư ờ ng mà thậ t ra nó còn có khả nă ng chữ a đ ư ợ c nhiề u chứ ng bệ nh khó thuộ c hệ thầ n kinh, hệ tiêu hóa,hệ tiế t niệ u, hệ tim mạ ch, hệ sinh dụ c, hệ tuầ n hoàn...Kế t quả đ ạ t đ ư ợ c thư ờ ng cao hơ n thuố c, châm cứ u, bấ m huyệ t, xoa bóp thông thư ờ ng.

Tải sách ở đây :

http://www.mediafire.com/?wbn74nrk5ntj5cf