Đoi mạt thế tu nhiều quá đòi
Chạy đông Tây khắp chốn tìm Thầy
Nay Ta nói cỗi mỡ cho Tat cã
Pháp tu trì hàn phục vọng si
Phá ngũ uẩn si mê cùng vọng chấp
Củng là đễ bá tánh tu trì
Thương Tất cã tình yêu trong muôn một.
Cùng các hàng đệ tữ cuã Thầy.

Và anh em cô bác gần xa
Biết chân lý tu trì cho kịp
Còn nhựng chỗ chưa tõ chưa Thông
Mà Đức Phật trong kia tuy giãng
Nhưng có người không tõ đưòng về
Nên tìm mãi lao nhọc khổ ãi
Thương mến yêu Tất cả các vị
Cùng thiện hữu anh em đệ huynh
Ta không phãi Là. Người Phật tữ
Mà chẵng phãi như các chú Thầy.
Mang trong Tâm lời nói từ bi
Vì hỹ xã nguyện đem ra nói rõ
Nào các vị thiện hữu gần xa
Nay nói rõ thời mong khẹo tỏ
Bút linh Huyền Vận chuyễn ai bi
Tỏ nỗi lòng cho người tri kỹ
Xin nghe đây lời Thấm đặm nghĩa tình.
Mà trao thân cho tỏ đường chân lý

Dòng Tâm nhơ rữa sạch trong lành.
Cần chuyen tu niệm trọn lành nge con.
Giới con giữ là tu ngũ giới.
Cùng tứ ân hạnh đừc dồi trao.
Tâm nhơ mãi do con Vọng si chấp.
Si chấp kia ấy tại Lòng mê.
Trong Hư không sinh hóa vậy mà.
Niệm ác khỡi Tâm liền u ám đó.
Niệm kia khỏi thi gió liền sanh
.Sanh vọng khí kết ra dòng khí.
Tâm tạo nghiep qua 6 cữa giặc.
Mắt tai lưỡi cùng là thân ý.
Niệm sanh diệt theo gió dâng trào.
Thần thức đảo nền con chao đão.
Lúc hôn mê có lúc lại ngẩn ngơ.
Tâm u tối vi nhân khí ám.
Cuộn thành dòng do bởi vọng hoài.
Dòng kết khí .khí lai hóa sông
Sông đen đục lại thành khối ngjiệp.
Nghiệp cùng nghiệp gom tụ một nơi.
Tham sân si ái dục và cực trọng.
Nên từ Tâm thễ linh thông kia.
Hình không tỏ mà nay có cái bóng.
Tâm là điễm tinh minh đà sáng suốt.
Nhỏ như kim gọi là điễm linh quang.
Linh quang sáng suốt rõ ràng.
Nghe liền biet thông qua bộ óc thịt.
Phát điễn linh hóa ra điện chop.
Thành nơron mà hoáThần kinh.
Linh nơi Tai biến khắp nghe cùng.
Xuyên 2 mắt hoá sanh ra ánh sáng.
Nơi cái Ý gió khỡi như bầu trời.
Nơi cại Thân liền sinh ra cãm giác.
Nương thân thịt Liền tri cãm thọ.
Biết đau thương buồn ghểt giận yeu.
Linh điễn phóng bám trụ nương thễ xác.
Hễ mêTâm liền chẵng bik chủ nhơn Ông.
Nên cho Thân thịt kia thật là mình.
Cùng mê muội nơi kia Trần cãnh.
Quên Linh giác mới la chân gốc.
Nay ta cổi mở ví thương cho tất. Cã
Thiện nam nữ cùng bá tánh đệ huynh
Tu Phật dạy đừng tìm chi cã.
Hiểu rõ Tâm công fu ngay đó mà.
Ý ta thanh thì nghiep ko Thành.
Niệm nó sanh nhưng Ta đừng tạo.
Do ta mê mà lúc tu trì.
Thanh cùng đục hai phần đang lọc.
Nên khi tu nướcc ruã niệm dơ.
Tự nó khỡi những lời thô tục.
Nào chữi Ta mắng Phật khi trời.
Cho Ta sợ mà buông Tu niệm
Đó lục ma tại Tâm niệm thôi.
Cứ mặc nhien đừng lo gì cả.
Khi sân hận lữa sanh từ bụng.
Thiêu tim gan chấn động con tim
Rung thiêu đốt vào nơi thần thức
Nóng 2 mắt.thần thức liền rung
Nóng quá mức nên thần thức nóng.
Nên toàn thân lữa nó nóng bừng.
Ta binh tĩnh hit vào duoi bụng.
Hit vao ra roi nóng tự tan
Nóng tan đi Thanh khí mát liền.
Thì tâm trí nào đâu có giận.
Chứ đè nén làm chi cho khổ.
Hiễu rõ Tâm mới liễu công fu.
Đầu nguồn sông là nguồn Tâm ý
Thanh đục dơ do bỡi niệm Ta.
Nay tu sữa thì cần nắm rõ
Nuớc sông nhơ sao thấy đấng Từ bi.
Giữ tâm kia trì Phật hiệu cam lộ.
Niệm liên tục.mặc kệ vọng kia.
Ruả ngày đêm do trì Danh phật.
Phật công đức ruả sach bụi trần.
Sông trong mãi do nguồn trong sạch.
Ý tự thanh cần chi phãi lo nàn.
6 cái cữa xưa còn mỏ toan
Nay có lính đêm ngày luông sáng rõ.
6 tia thức phóng gá lục căn.
Lần xoay chuyễn theo câu Phật hiệu.
Trưoc ra sừc tu trì Phật hồng Danh.
Niệm miên trường zthanh ý ý tự Thanh.
Thanh ý kia niệm niệm xuất Hồng danh.
Dòng niệm đó như sông như biễn.
Nhiều năm tháng dòng kia đà kết khối.
Ấy lúc này Phật hiệu tự xuất lưu.
Theo hơi thở ngày đêm ko gián đoạn.
Trong khối kia tai nghe Rõ Phật danh.
Ngày đềm rõ ko sai ko hề mất.
Ấy nhà Phật goi cong fu đà thành phiến
Nhất phiến kia tự có Phật sanh.
Thần thức kia theo nghiệp thọ sanh.
Nay ỡ thân thì đi theo ý
Ý theo Phật nên thần thức kia.
An trụ khối Phật hiệu công đức.
Thức sanh này theo ý mà hoá sanh.
Nên thức thần vào nơi Công đừc hãi.
Theo Phật danh bị tẩy tịnh thanh.
Theo năm tháng liền thành phật tữ.
Thần thức kia đã sạch nghiệp Tà.
Nên hình hài anh chị đây thay đổi.
Nhìn từ bi hiền giống phật đà.
Đó gọi Không mà nay đà chuyễn Sắc.
Tai an trụ nghe Phật diệu hoà.
Niệm lâu năm Thức còn Phật thôi.
Lúc đó moi là đầy biến hóa.
Bỗng 10 phương nghe tiếng phật đà.
Nào chim hót cũng nge ra phật.
Nào mắng chữi cung A di Đà.
Trừ quý vị đây khỡi tác ý
thí ko nghe trỏ lai như xưa.
Còn vui vẻ mậc nhiên tự tại.
Suốt sáu muà chỉ tiếng hồng Danh.
Niệm cần chuyên nhưng không cần dùng sức.
Nay 6 tia gá tạm lục căn
Bỗng xoay ngược gom vào nơi Linh giác.
6 nhập 1 nên Tâm thễ linh thông
Trong linh giác phát ra tia ngủ sắc.
Do bởi Tâm thức tan vào Phật hiệu.
Mà người đây rất nhẹ cùng thơm.
Cho nên chẵng phải sức dầu.
Hương. Thơm Phật đức ai mà sánh kip.
Khi linh thông đả chiếu cùng xoay.
Thông 6 cữa chuyễn xoay lần 9 phíạ
Thì khai lần ngủ nhãn lục thông.
Tự nó có tham chi cầu thich.
Lần tu niệm Thức thành hư hoá.
Hoá samh kia theo ý diệu kỳ
Thân đà sáng suốt tròn Y.
Kim thân chói đẹp lại càng thêm xinh.
Đến luc đây là A la hán vị.
Khai linh mầu tõ chiếu uy quang
Đừong chân lý tỏ soi ko chạy.
Linh quang xoay chuyễn Kim Bàn.
Thức kia biến mất tan vào hồng Danh.
Trong hư không tự có phật sanh.
Linh quang tan mất nhập vào Phật thân
Thì thông tõ 9 địa bo tat.
Cùng phổ hiền Các vị Oai linh.
Trong thiên quang phật xuat như trần.
Thân cùng có hai linh đà huyễn thí.
Thừc ko sanh .Hiện Hư không phật.
Hư không diệu cùng phật không hai.
Phật hồng danh ẩn hiện như là.
Không sanh tâm nên tuớng ko còn diệt.
Tâm Phật kia tan biến mất hư không
Từc phật Pháp cùng tan hoà vô tướng
Tâm ko sinh thì làm sao diệt.
Diệt cùng sanh nào có hiện ra.
Phật danh ẩn hiện diệu huyền.
Tự linh giác chiếu trùm tận hư không.
Không với có hai phần ko sanh diệt.
Thân voi tâm tan hoà tận hư không.
Trong linh tánh biến diệu hồng hồng.
Linh quang cổ Phật nào ai bik gi.
Hỡi huynh đệ cùng các tỹ muoi.
Nghe rồi Suy cố gang xẹt suy.
Lời tuy iţ nhung thấm đượm tình chân lý
Đủ với người quyết chí tầm tu
Dư và nhãm với ai không Thích lý
Thì xem rồi củng kễ như chưa xem
Ta nói ra vì thương tất cã
Thươnh Anh chị bá tánh đệ huynh.
Sa cơ mối đạo tìm mong dặm trường.
Thương thầy chú bà con Cô bác
Cùng nữ nam các bậc quyết tu.
Mà động bút cổ huyền khai toả
Nêu rõ rành huyền tu pháp nhu lai.
Báu linh mầu nay đem ra chĩ rõ
Đung mê chi lời tiếng luận bàn.