cho em hỏi 36 giá đồng gồm nhưng giá nào. và thứ tự các giá