Câu kệ "CẦU TÀI LỘC"

1.

"Sīvali ca mahanamam,
Sabbalabhaṃ bhavissati
Therassa anubhavena,
Sabbe hontu piyam mama"
Phiên âm:
"Sivali ca mahana măn,
Sắp ba la băm ba ví sati
Tê rát sanubavena,
Sắp bơ hô tu pi dăm ma ma.
Nghĩa:
Ngài Đại Đức Sīvali bậc đại danh
Cầu xin tất cả tài lộc sẽ phát sanh
Do nhờ oai lực của Ngài Đại Đức,
Tất cả chúng sanh, Chư thiên, nhân loại,
Đều có tâm từ thương mến con.

2.

"Sīvali ca mahalabham,
Sabbalabham bhavissati
Therassa anubhavena
Sada hontu piyaṃ mama"
Phiên âm:
"Sivali ca mahala băm,
Sắp ba la băm ba ví sati
Tê rát sa a nút bavena
Sada hô tu pi dăm ma ma."
Nghĩa:
Ngài Đại Đức Sīvali bậc đại tài lộc
Cầu xin tất cả tài lộc sẽ phát sanh,
Do nhờ oai lực của Ngài Đại Đức,
Cầu xin Chư thiên, nhân loại luôn luôn yêu mến con.

3.

"Sīvali ca mahathero,
mama sise thapetvana,
Mantitena jāyomantam,
aham vandami Sabbada"
Phiên âm:
"Sivali camaha tê rô,
Ma ma si sơ ta pơ vana,
Măn titena da dô man tăm,
A năn vadami sắp ba đa."
Nghĩa:
Ngài Đại Đức Sīvali bậc cao thượng,
Con tôn kính Ngài ở trên đầu con.
Con xin tán dương ca tụng ân đức của Ngài
Con luôn luôn kính đãnh lễ Ngài.

Các bác đọc đến đó thì xin đọc tiếp phần dưới đây luôn nha!
*

Giống nào người đã gieo trồng
Quả ấy sẽ trỗ cho ông bội phần
Như người làm thiện ân cần
Quả lành sẽ trỗ, đặc ân lạ gì
Còn người hành ác khác chi
Khổ đau là quả tránh đi đường nào

Đức Sīvali danh cao
Cầu xin tài lộc sanh vào cho con
Do nhờ oai lực vẹn toàn
Ngài Sīvali mãi còn thế gian
Cầu mong thiên chúng các hàng
Cùng chung nhân loại vô vàn mến con

Đức Sīvali tợ non
Lộc tài Đại Đức hoàn toàn cao thanh
Cầu xin tài lộc phát sanh
Cho con hưởng quả an lành Ngài ban
Cầu mong thiên chúng các hàng
Cùng chung nhân loại vô vàn mến con.

Ân Sīvali mãi còn
Bậc Thầy cao thượng cho con đội đầu
Kính Ngài là bậc nhiệm mầu
Con luôn đảnh lễ, mong cầu lạc an.

Bài chú Si-va-lý cầu tài đến đây là hết rồi đó các bác.Ở trên là em đã phiên âm cho các bác dễ đọc luôn rồi đó!