Đầu đời Trần rất nhiều dân vùng các quý tộc nhà Trần đều là gia nô (1 kiểu nô lệ) cho quý tộc họ Trần.
Cuối đời Trần các quý tộc họ Trần thấy việc sử dụng gia nô không có hiệu quả bằng việc khoán đất. Họ đã cho các gia nô sử dụng đất ruộng và khoán hàng năm thu số % sản phảm. Các gia nô giai đoạn này có quyền sở hữu nhà ở và 1 số tài sản khác. Đây là hình thức chuyển từ gia nô sang tá điền. Điều này làm cho năng xuất lao động tăng hẳn.
Hồ Quý Ly sợ các quý tộc họ Trần tập trung lực lượng đánh lại như việc các quý tộc họ Trần đã đánh đổ Dương Nhật Lễ là con đẻ của con hát họ Dương ngẫu nhiên được tráng men họ Trần và khi lên ngôi đã đổi về họ Dương. Nên các quý tộc họ Trần đã đem quân binh của họ bắt giết Dương Nhật Lễ.
Sợ bị các quý tộc họ Trần lật đổ. Hồ Quý Ly đã ra chính sách hạn điền hạn nô. Giới hạn số ruộng và nô của quý tộc họ Trần và chuyển sang cho triều đình quản lý. Thực chất đây là hình thức chuyển tá điền của các quý tộc họ Trần thành nô lệ của triều đình. Vì vậy nhà Hồ không được lòng dân và mất nước.