Sau khi Ta diệt độ vào thời mạt pháp , có nhiều giống quỷ thần ,la sát , cho đến các loài ma và con cháu của ma, thường viết sách dạy người ăn thịt và khen ngợi việc giết hại, cho đến khuyến khích ngta ăn thịt và giết hại hữu tình. Cho đến cũng viết sách cho đến dạy ngta hành dâm và khen ngợi pháp dâm dục... Trong kinh viết như vậy đó , vào thời kỳ phẫn ác bạo ngược này. Chúng sanh đều bị mê hoặc ko tìm ra được lối thoát. 5 Cấm giới của Như Lai đều bị ngta xem thường và bọn ma thì viết sách chỉ dạy, nào nghiên cứu tình dục học, nào ăn thịt ...và rất nhiêu việc si ám.