QUY LUẬT VĨNH HẰNG
Vẫn biết đời trần chỉ thoáng qua.
Trăm năm thấp thoáng bóng phù du
Ung dung mà đón điều nhân quả
Tự tại để chờ trả nghiệp xưa.
Hạnh phúc tùy duyên chớ nghĩ ngợi
Khổ đau do phận cứ vô tư.
Làm lành được phước gieo mầm tốt
Quy luật vĩnh hằng một cõi hư

mayngan