THÀNH NGỮ VIỆT 1

Đàn gẩy tai trâu thiệt quá rầu
Buôn thần bán thánh đúng loài sâu
Mũ ni che tai sao mà hiểu
Nước đổ đầu vịt có thấm câu
Ngậm miệng ăn tiền sao lắm thế
Tiền thầy bỏ túi hổ gì đâu
Bói bèo ra bọ nên suy kỹ
Đổi trắng thay đen nghĩ nhức đầu
Mayngan2

THÀNH NGỮ VIỆT  2

Ếch ngồi đáy giếng biết gì đâu
Dạy khỉ trèo cây đúng trẻ trâu
Thùng rỗng kêu to đồ hợm hĩnh
Trứng khôn hơn vịt chuyện ruồi bâu
Ngựa non háu đá vì chưa lõi
Lưỡi sắc hơn gươm thế mới sâu
Góp gió thành bão nên việc lớn
Chín người mười ý sẽ đau đầu

Mayngan2