ĐẤT NƯỚC BAO NGƯỜI ĐÃ NGỦ SAY ?
Đất nước bao người đã ngủ say
Ai mê ai tỉnh giữa ban ngày
Bàng quan khi thấy bao điều xấu
Vô cảm lúc nhìn những cái sai
Đoạt lợi tranh công quên đạo lý
Kéo bè kết cánh hạ người ngay
Chôn vùi nhân phẩm xây quyền lực
Chánh nghĩa lênh đênh giữa biển đời
Mayngan2