ĐÓN LỄ VU LAN
Đón Rằm tháng bẩy lễ Vu Lan
Xá tôi vong nhân trả nghĩa ân
Báo hiếu công Cha như núi Thái
Đáp đền nghĩa Mẹ suối nguồn tuôn
Sinh thời giữ lễ tròn trung hiếu
Khuất núi nặng tình vẹn đạo con.
Truyền thuyết Mục Liên du Địa Phủ
Kinh xưa vang vọng chốn dương trần

mayngan