Love_ Tamlinh tại thượng trên cao, ta đã chờ và biết thế nào cũng có dòng status ở trên....