Nếu thời đấy 2 ông này kết hợp với nhau thì chắc có 2 đảng cùng nhau lãnh đạo đất nước như Mỹ bây giờ nhỉ