Trung cung Lạc Thư được xem như thứ vô hình, vô cực, bát tinh xung quanh giữ trọng tâm vô hình này, điều này giống như con người phải đặt mốc tư tưởng, đặt niềm tin vào sự vật, hiện tượng nào đó.Và trung cung vô cực này cũng là thế giới cõi âm thông với trục Cấn-Khôn tương ứng với Sinh-Tử.Ta thấy:
1.Đi vào trung cung vô cực bằng cửa Tử(Khôn), (con người chết đi hồn sẽ theo cửa Tử đi tới cõi vô cực)
2.Đầu thai và đi ra cửa Sinh(Cấn), 1 cuộc sống mới bắt đầu
Vậy, dùng những nguyên lý đã phân tích ở trên ta sẽ dễ dàng giải mả việc các cách cục đặc biệt phải kí nơi đâu
Trả lời:Trực Phù là Thiên Cầm ta lấy Thiên Nhậm thay thế làm Trực phù và Trực phù gia Địa bàn Trung cung thì ta gửi Trực Phù ở Khôn
Xin ý kiến của tiền bối về việc này?