có thứ tự thì mọi người mới chỉ cho anh được.
Cái trên gồm 5 đọan anh mới đưa 1, lbùa nàydùng chấn trùng tang,
Cái hai là 1 nửa của cái phù chấn tam xa, phần nửa trên chính là chữ sắc lệnh cúng với một số chữ ở trang trước của trang mà anh Post lên.
Tuy nhiên phù của các pháp sư ngoài bắc, ở vùng đồng bằng BẮc Bộ thì chỉ là một bộ cấu thành chứ không có những cái khác nó chỉ là tờ giấy bình thường chẳng giá trị gì,
Tức là muốn linh thì các PS phải luyện tướng, khao âm binh theo đúng các nghi thức, thông thương mỗi tướng mất 3 tháng, khao binh 3 tháng hè hàng năm. Viết phù xong phải làm lễ thỉnh phù , chữ viết phù phải đúng, "linh tại tự bất linh tại tự",Phù nào phải đi với ấn chú phù hợp với phù đó. Trong phù dung chấn yểm thường phải có cả bộ phù, như kiểu quân thần tá sứ như các bài thuốc đông y, mà các thày cũng chẩn bệnh mới chọn phù, và hiệu chỉnh giống hết chữa bệnh.
Lưu ý phù mà không ghi kèm các ấn chú và công dụng cách thức làm thì không thể làm. trong phù thì phải có phù cái, thông thường là các tướng như Độc cươc đại tướng, Trần hưng đạo Đại Vương, Tề thiền đại thánh. Các pháp sư cao thủ họ phải luyện cỡ chưng 20 tướng, vì mỗi tướng mạnh về một mặt dùng cho thích hợp, phù con làm tá sứ để hỗ trợ, trong hỗ trợ này là cả một nghệ thuật dùng phù của các pháp sư.
Đặc biệt phải hiểu quan hệ sư và tướng " Sư vô tướng bất linh,tướng vô sư bất hiển".