Các bạn ui cho tớ hỏi chút.Thầy dạy mình có nói về hiện tượng phụ thể khi học trường sinh học.Thầy có nói khi ngồi thiền nếu cầu xin,hoặc ước thì phụ thể nó sẽ vào nó giúp mình đạt được điều này.Khi mà nó đạt đựoc ùi nó ra khỏi cơ thể mình khi đó người mình sẽ bị đờ đẫn.Như bị mất vía vậy.Nó lấy hết tinh hoa của người.Mình khi thiền có bị chạy tâm mình có đọc niệm.Ví dụ như "a di đà phật hoặc Tâm chưa cầu nên bất ngộ"mình đọc một lát ùi tâm cũng trong lại dần và tạp niềm dần biến mất".