video: http://www.ziddu.com/download/11453644/229545.flv.html
sách PDF :http://www.ziddu.com/download/114536...ngGia.pdf.html
phần mềm đọc sách PDF: http://www.ziddu.com/download/113533...0_enu.msi.html
Còn đây là các bài thái cực quyền khac:
http://www.ziddu.com/download/114537...jigua.pdf.html