Trước đây tôi có học một vị ờ núi cấm dạy cho bài vái thỉnh như sau:

Thần là đệ tử của Thượng Tổ Lão Nghi Pháp danh ......
Trên vâng lời Phật tổ, thọ sắc Ngọc Hoàng, Quan Âm Như Lai, THái Thượng Lão Quân ....................

Vị nào biết xin chỉ giúp thêm
Kính chào.