slappingKhông hiểu sao vào những tháng từ giữa năm 2010 đến nay trên thế giới nói chung và Việt nam nói riêng sao có nhiều cái chết thương tâm mà phần lớn là do con người gây ra trong khi "Đạo pháp..." cũng đang phát tâm rộng lớn.
Phải chăng giai đoạn này là gì? khoa học và tâm linh đang tương đồng với nhau.

Nhờ Các Cao nhân trên diển đàn giải thích dùm để cho an cái Tâm của người học đạo như tôi.