mình đang định thi công chức mà chưa biết thế nào có anh em nào trên diễn đàn là công chức cho mình hỏi với