Chúng tôi không hoan nghênh những thành viên chưa học giáo lý, chưa có Đức Tin Thiên Chúa vào post bài trong Box Thiên Chúa Giáo.

Xúc phạm niềm tin người khác là hành vi thiếu văn minh, vi phạm nội quy diễn đàn và bị ban nick mà không cần báo trước và không xét khiếu nại.

Thân ái.