1 bài viết hay về bản chất xuyên suốt của thần thông, có nhiều ng vì k thể hiểu đc bản chất của thần thông nên lúc sinh tiền cực kỳ ngưỡng môk năng lực thần thông. có rất nhiều ng có thần thông thực sự, nhg số này k nhiều, thàn thông cũng có nhiều loại khác nhau, có thể do tập luyện , có thể sự vào lòng từ bi, khi tinh tán đến cảnh giới viên mãn... thạm chí chỉ càn tu luyện một vì pháp môn nò đó trong 1 t/gian thì hầu hết ai cũng có thể luyện đc 1 vài năng lực thần thông... nhg đối với ng đệ tử thành tín của PG, những năng lực đó k có chút ý nghĩa thực sự nào, cái mà họ dốc lòng tinh tấn cchinhs lfa sự giác ngộ về tâm từ bi, tâm bồ đề chứ k ham mê những năng lực thế tục nhất thời đó.