Tiếp đi thầy ơi. Đam mê đọc sách huyền thật. Thầy viết tiếp nhé.