chuyện này cũ và giải quyết xong lâu rồi, nay chỉ để nhắc nhở các thành viên khác thôi