Hiện nay có 2 cách tính tuổi kim lâu đang được áp dụng và cho kết quả khác nhau:
Cách 1: Khi gặp tuổi có số 5 và 50 thì nhập trung cung (gọi tắt là phương pháp 1,3,6,8). Cạc này phía bắc đang áp dụng.
Cách 2: Chỉ có 50 mới nhập trung cung (Theo tuvilyso.com). Cách này ở phía nam và Việt kiều đang áp dụng
Nhờ các bác giải đáp giùm các nào đúng và nên áp dụng? Xin cảm ơn.