Đức Chúa Giê-su ban phước lành cho những con người tin vào sự kiến tạo của Chúa.