Đại Bồ Tát Văn Thù:
"Tôi nguyện lúc mạng chung.
Trừ tất cả chướng ngại.
Thấy Phật A Di Đà.
Sanh về cõi Cực Lạc.
Khi đã về nơi ấy.
Thành tựu các đại nguyện.
A Di Đà Thế Tôn.
Thọ ký cho thành Phật".

Đại Bồ Tát Phổ Hiền:
“Nguyện cho tôi khi sắp lâm chung, trừ sạch hết thảy bao chướng ngại; tận mắt thấy Phật A Di Đà, tức được vãng sinh nước Cực Lạc.”

Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát:
“Tôi vì túc nghiệp nên chịu qủa báo nghèo khổ này. Từ đây tôi nguyện niệm Phật tu hành, nếu không được thấy Phật A Di Đà và sanh về Cực Lạc để thành tựu tất cả công đức, thì dù có phải tan nát thân mạng này, tôi cũng không thôi bỏ”.

Đại Từ Bồ Tát:
"Phật mười phương ba đời,
A Di Đà bậc nhất,
Chín phẩm độ chúng sanh,
Oai đức không cùng cực
Nay con đại qui y,
Sám hối tội ba nghiệp
Có bao nhiêu phước lành,
Hết lòng xin hồi hướng.
Nguyện chúng bạn đồng tu,
Cảm ứng theo thời hiện,
Khi lâm chung, cảnh Phật,
Hiện trước mắt rõ ràng
Kẻ thấy, nghe tinh tấn,
Đồng sanh về Cực Lạc,
Thấy Phật khỏi sanh tử,
Như Phật độ muôn loài."

Long Thọ Bồ Tát ( tổ thứ 14 Thiền Tông):
"Nếu người muốn thành Phật
Xưng niệm A Di Đà
Ứng thời vì hiện thân
Nên nay con quy mạng.
Do sức nguyện Phật kia
Mười phương chư Bồ Tát
Đến nghe pháp cúng dường
Nên con cúi đầu lễ.
Các Bồ Tát cõi ấy
Đầy đủ những tướng hảo.
Thân đẹp tự trang nghiêm
Nên con lạy quy y.
Chư Bồ Tát Cực lạc
Mỗi ngày trong ba thời
Cúng dường Phật mười phương
Nên con cúi đầy lạy.
Nếu người trồng căn lành
Nghi thì hoa không nở
Kẻ lòng tin thanh tịnh
Hoa nở được thấy Phật.
Hiện tại Phật mười phương
Dùng các thứ nhân duyên
Khen công đức Di Đà
Nên con quy mạng lễ.
Cõi Cực Lạc nghiêm đẹp
Mầu nhiệm hơn thiên cung
Công đức rất sâu dầy
Nên con lễ chân Phật."

Thiên Thân Bồ Tát (Đại Luận Sư - Tổ Sư Tông Pháp Tướng):
"Thế Tôn con nay với một lòng
Quy mạng tận cùng khắp mười phương
Vô ngại quang minh của Như Lai
Nguyện vãng sanh về nước An Lạc
Con sẽ y theo vào Khế Kinh
Là tướng chân thật của công đức
Nay con nói bài kệ tổng trì
Tương ứng khế hợp lời Phật dạy

Quán tưởng thật tướng thế giới kia
Vượt hơn sáu cõi trong Tam Giới

Cứu cánh bao la như hư không
Quảng đại rộng lớn vô biên tế

Sanh từ chánh Đạo đại từ bi
Và từ thiện căn xuất thế gian

Thanh tịnh trong sáng viên mãn túc
Như là gương kính vầng nhật nguyệt

Thể tánh làm bằng các trân bảo
Cụ túc trang nghiêm vi diệu kỳ

Rực rỡ vô cấu ánh quang minh
Sáng trong chiếu diệu soi thế gian

Bảo tánh ví như cỏ công đức
Nhu nhuyễn mềm mại trái phải quay
Ai chạm vào thời được an vui
Ca-chiên-lân-đà còn kém xa [cỏ kācalindi]

Nơi ấy có ngàn muôn vạn loại
Hoa báu trùm khắp ao suối nước
Gió thổi lay động bông hoa lá
Áng sáng xen kẽ len lỏi xoay

Có những cung điện cùng lầu các
Thấy tận mười phương không chướng ngại
Nhiều thứ cây lạ phóng sắc quang
Châu báu lan can bao quanh khắp

Lại có vô lượng màn lưới báu
Quấn trùm giăng bủa khắp hư không
Phát ra đủ mọi tiếng chuông vang
Đều là tuyên thuyết diệu Pháp âm

Mưa xuống hoa y dùng trang nghiêm
Vô lượng hương thơm xông khắp nơi

Phật tuệ sáng trong như mặt trời
Diệt trừ si ám của thế gian

Phạm âm thanh ngữ rộng vang xa
Vi diệu nghe đến thấu mười phương

Chánh Đẳng Chánh Giác A-di-đà
Khéo làm Pháp Vương ở nơi đó

Thánh chúng thanh tịnh Như Lai kia
Liên hoa hóa sanh từ chánh giác

Yêu mến vui thích Phật Pháp vị
Tam-muội thiền duyệt làm thức ăn

Thân tâm phiền não vĩnh dứt trừ
Thường luôn thọ vui chẳng gián đoạn

Do bởi căn lành nơi Đại Thừa
Bình đẳng không có tên khinh miệt
Chẳng ai sinh về làm thân nữ
Cùng theo Nhị Thừa hay khuyết căn

Tất cả chúng sanh cõi nước ấy
Hết thảy sở nguyện đều mãn túc

Vì thế con nay nguyện vãng sanh
A-di-đà Phật cõi Tịnh Độ

Vi diệu thanh tịnh liên hoa đài
Trang nghiêm vô lượng đại bảo vương

Tướng hảo quang minh chiếu một tầm
Sắc tướng siêu tuyệt chúng quần sanh

Phạm âm vi diệu Như Lai kia
Tiếng vang nghe tận đến mười phương

Đất nước gió lửa cùng hư không
Tất cả đều đồng vô phân biệt

Trời người thánh chúng trụ bất thối
Thanh tịnh từ biển trí tuệ sanh

Như Tu-di Sơn vua của núi
Thù thắng vi diệu không ai bằng

Trời người đầy đủ tướng trượng phu
Cung kính vây quanh chiêm ngưỡng Ngài

Do sức bổn nguyện Đức Phật kia
Những ai gặp được thời chẳng uổng
Sẽ giúp khiến họ chóng viên mãn
Vô lượng công đức biển báu lớn

Cõi nước An Lạc thanh tịnh diệu
Vô cấu Pháp luân thường luôn chuyển
Hóa Phật Bồ-Tát tựa mặt trời
Kiên cố trụ vững như Tu-di

Ánh sáng trang nghiêm chẳng cấu dơ
Một niệm bao gồm tất cả thời
Phổ chiếu hết thảy chư Phật hội
Lợi ích an vui chúng quần sanh

Mưa xuống hoa y âm nhạc trời
Hương thơm vi diệu để cúng dường
Tán thán công đức của chư Phật
Chẳng hề có chút tâm phân biệt

Những thế giới nào mà không có
Phật Pháp Tăng-già công đức bảo
Họ đều nguyện sẽ vãng sanh đến
Hiển thị Phật Pháp như Phật-đà

Con nay viết bài kệ luận này
Nguyện sẽ kiến thấy Phật Di-đà
Và cùng hết thảy các chúng sanh
Đều đồng vãng sanh An Lạc Quốc."