Thưa bác KDN cháu đồng ý lập luận với bác 100% cháu không hiểu sao thời bây giờ thiên hạ lại chuộn thần thông như vậy. Chắc có lẻ họ muốn khoe khoan chăn? Nếu thần mà không thông thì sao hả bác???????