nhưng phải sửa cách nói chuyện của bác trước vì mấy trẻ em không hiểu nỗi đâu