Tôi cũng còn một số thư từ lưu trên TGBN. Chắc là tiêu hết rồi. Hu hu hu