Mình không phản bác những gì tất cả các bạn đã nói , nhưng các bạn phải hiểu
1 :Có lẽ 1 phần các bạn xem quá nhiều phim và luôn cho như thế là đúng , thế các bạn có thử nghỉ . có ai trên thiên giới xuống đây và kể lại tất cả không .. chắc là không . Ai cũng còn Chấp trước ngã mạng thì sao mà hiểu đạo được
2 : Phật là Bậc giác Ngộ . Chánh Đẳng chánh giác , nói thì rất nhiều . nói chung . Chư thiên cũng tạo Phước từ đó mới được về trời hưỡng phước , hết phước lại xuống làm người vv.vv
cẫn còn trong lục đạo
3 :Phật , Bồ tát vì lời ích chúng sanh nên đi cứu độ kháp nơi . thời nay xuất hiện rất ít , vì người tin có Phật không nhiều . Chỉ còn Kinh tạng của phật từ xa xưa truyền lại và lưu truyền đến ngày nay
4: Ngọc đế : mình không biết nhiều . nếu nói sai thì xin các bạn thứ lỗi cho , Xin chư thiên thứ lỗi và bỏ qua . A Di đà phật . vì phật thầy được nguồn góc của luôn hồi , nhân quả , nhiệp - duyên nên thuyết pháp suốt 49 năm và nói rõ . không chỉ 1 Phật Thích Ca ở cỏi ta bà này thuyết pháp , mà có vô luông vô biên thế giới song song đang tồn tại . nơi đó cũng có chư thiên xuống tu tập , tu phước làm công đức , ví dụ :ta đi chùa cúng đường cho 1 chư thiên nào đó và lấy đức hạnh của Phật mà trì ngũ giới , trừ 3 nghiệp .. từ đó ta tu lành làm phước . Mình nghĩ như thế này không biết có đúng hay không . trong kinh địa tạng Phước 7 phần nếu hướng về chúng sanh thì hưởng 6 phần chúng sanh được 1 phần . 10 -7 = 3 : con 3 phần ấy mình nghĩ là thuộc về chư phật chư thiên bồ tát đã âm thầm giúp đỏ ta v.v.v..Phật vì chúng sanh nên nêu ra hướng đi và cách tu hạnh. bản thân của chúng ta đều là phật và bồ tát . công phu tu sẽ tắng phước đức cho bạn . tùy theo nguyện lức mà bạn sanh về cõi mà mình đến . có người muốn vãng sanh về cực lạc , kiếp sau được giàu có , làm 1 phật tữ vv.vv tùy theo nguyện đó mà sanh đến đó .không tu tập thì sau khi chết sẽ bị nghiệp đè nặng , chi phối .Qua Đây chắc các bạn hiểu rõ rồi mình không cần giải nghĩa thêm nữa hé