Trong Tam Giáo nói rằng Ngọc Đế là chí cao vô thượng,là cha của tất cả,nắm giữ tất cả,trên cả phật.
Nhưng kinh sách bên phật giáo nói rằng Ngọc Đế là thích đề hoàn nhơn,thường theo hầu phật là vị hộ pháp đắc lực,còn có sanh tử luân hồi
Vậy nghĩa là sao?khó hiểu quá,cho con 1 lời giải thích đi