Tặng các bạn quyển Lục Nhâm Đại Độn bổ trợ cho Quyển 3 Khóa Kinh tập.

http://www.mediafire.com/file/i8pq6b...khóa.pdf/file