Mình cũng ít time OL,nên chỉ tìm hiểu và học hỏi dần dần . Xin cảm ơn mọi người đã chỉ bảo !