chào các ba, các thầy.
NGHI THÖÙC TRÌ TUÏNG CHUÙ ÑAÏI BI

 Tònh Phaùp Giôùi Chaân Ngoân :
OMÏ RAMÏ
[OM RAM ] (3 Laàn)
 Chuù ñoát höông :
Khoùi Höông Taïo Hình Theå
Thaáu Suoát Caû Ba Coõi
Naêm Uaån Ñeàu Thanh Tònh
Ba Ñoäc Töï Laëng Yeân
OMÏ _ DHARMA-DHAØTU ANUGATA _ SVAØHAØ
[OM – ÑA RỜ-MA ÑA TU, A NU GA TA, XÔØ-VA HA ] (3 laàn)
(Caém Höông leân Baøn Thôø roài Nguyeän Höông )
Nguyeän ñem loøng Thaønh Kính
Göûi theo ñaùm maây Höông
Lan toûa khaép möôøi phöông
Cuùng Döôøng ngoâi Tam Baûo
Theà troïn ñôøi giöõ Ñaïo
Theo Töï Tính laøm laønh
Cuøng Phaùp Giôùi Chuùng Sinh
Caàu Phaät Töø gia hoä
Taâm Boà Ñeà kieân coá
Chí tu hoïc vöõng beàn
Xa bieån Khoå nguoàn Meâ
Choùng quay veà bôø Giaùc
NAM MOÂ HÖÔNG CUÙNG DÖÔØNG BOÀ TAÙT MA HA TAÙT (3 Laàn)
1
CHÍN PHÖÔNG TIEÄN CHAÂN NGOÂN :
1) Taùc leã phöông tieän chaân ngoân :
“ Quy meänh Chính Ñaúng Giaùc möôøi phöông
Ba ñôøi taát caû ñuû ba Thaân
Quy meänh taát caû Phaùp Ñaïi Thöøa
Quy meänh Chuùng Boà Ñeà chaúng thoaùi
Quy meänh caùc Minh, lôøi chaân thaät
Quy meänh taát caû caùc Maät AÁn
Duøng Nghieäp thanh tònh Thaân Khaåu YÙ
AÂn caàn voâ löôïng cung kính leã “
*) OMÏ_ NAMAHÏ SARVA TATHAØGATA KAØYA VAØK CITTA_
PAØDA VANDANAØMÏ KAROMI
[OM NA MAÉC XA RÔØ-VA TA THA GA TA KA GIA , VAÉC,
CHÍT TA, PA ÑA, VAN ÑA NAÊM, KA ROÂ MI ] (3 laàn)
2) Xuaát toäi phöông tieän Chaân Ngoân :
- Con xin quyø goái, hoái toäi xöa
Do con gom chöùa söï voâ minh
Gaây neân toäi loãi thaân, yù nghieäp
Tham duïc saân si che Baûn taâm .
ÔÛ nôi Phaät, phaùp, Thaùnh Hieàn Taêng
Cha meï, ñaïo sö vôùi baïn laønh
Cuõng nhö voâ löôïng öùc chuùng sinh
Luaân chuyeån chìm trong gioøng sinh töû
Laàm lôõ taïo neân bao toäi naëng
- Nay con ôû tröôùc möôøi phöông phaät
Saùm hoái toäi xöa, nguyeän chaúng daùm laøm .
*) OMÏ_ SARVA PAØPA SPHATÏ DAHANA VAJRAØYA_ SVAØHAØ
[OM, XA RÔØ-VA PAØ PA SÔØ-PHAÏT, ÑA HA NA, VA DI-RA
GIA, XÔØ-VA HA ] (3 laàn)
3) Quy y phöông tieän Chaân Ngoân :
Quy meänh möôøi phöông Phaät ba ñôøi
2
Ba loaïi thöôøng gaàn Taïng Chính Phaùp
Moïi bí maät, Boà Ñeà, Thaéng Nguyeän
Nay con ñeàu chaân chính Quy y .
*) OMÏ_ SARVA BUDDHA BODHISATVAØNAØMÏ ‘SARANAØMÏ
GACCHAØMI_ VAJRA DHARMA_ HRÌHÏ
[OM, XA RÔØ-VA BUÙT ÑA, BOÂ ÑI XA-TÔØ-VA NAÊM, SAÙ RA
NAÊM, GAÙCH CHA MI, VA DI-RA, ÑA RÔØ-MA, HÔ-RÍCH ] (3 laàn)

4) Thí thaân phöông tieän Chaân Ngoân :
Con tónh thaân naøy lìa bôïn nhô
Cuøng thaân mieäng yù cuûa ba ñôøi
Soá nhieàu hôn buïi, hôn bieån lôùn
Phuïng hieán taát caû caùc Nhö Lai
*) OMÏ _ SARVA TATHAØGATA PUØJA PRAVARTTAØNAØYA
ATMAØNAMÏ NIRYAØTA YAØMI_ SARVA TATHAØGATAØ’SCA
ADHITISÏTÏATAMÏ _SARVA TATHAØGATA JNÕAØNA ME AØVI’SATU
[OM, XA RÔØ-VA, TA THA GA TA, PU DA, PÔØ-RA VA RÔØ-TA
NA GIA, A TÔØ-MA NAÊM, NI RI GIA TA, GIA MI _ XA RÔØ-VA TA
THA GA TA SÔØ-CHA, A ÑI SÔÏ-TÒ TA TAÊM , XA RÔØ-VA TA THA
GA TA, DÔØ-NHA NA, MEÂ, A VI SA TU ] (3 laàn)

5) Phaùt Boà Ñeà Taâm Chaân Ngoân :
Taâm “ TÓNH BOÀ ÑEÀ” , baùu Thaéng nguyeän
Nay con khôûi phaùp cöùu quaàn sinh
Bao gioøng gioáng khoå gaây phieàn naõo
Cuøng vôùi Voâ Tri naõo haïi thaân
Cöùu nhieáp quy y khieán giaûi thoaùt
Thöôøng laøm lôïi ích caùc haøm thöùc .
* ) OMÏ_ BODHICITTAM UTPAØDA YAØMI
[OM, BOÂ ÑI CHÍT TAM, U TÔØ-PA ÑA, GIA MI ] (3 laàn)
6) Tuøy hyû phöông tieän Chaân Ngoân :
3
Trong taát caû möôøi phöông Theá Giôùi
Coù bao nhieâu Ñöùc Chính Bieán Tri
Moïi lôøi kheùo leùo yù thaâm saâu
Chæ rieâng Phaät roäng ñoä sinh muoân loaøi
Bao nhieâu nghieäp tu trì Phuùc Ñöùc
Nay con xin heát thaûy tuøy vui.
*) OMÏ_ SARVA TATHAØGATA PUNÏYA JNÕAØNA ANUMUDANA _
PUØJA MEGHA SAMUDRA SPHARANÏA SAMAYE HUØMÏ
[OM, XA RÔØ-VA TA THA GA TA, PU NI-GIA DÔØ-NHA NA,
A NU MU ÑA NA, PU DA MEÂ GA, XA MU ÑÔØ-RA, SÔØ-PHA RA
NAÏ, SA MA GIE, HUØM ] (3 laàn)
7) Khuyeán thænh Chaân Ngoân :
Nay con khuyeán thænh caùc Nhö lai
Boà Taùt, Baäc bí maät cöùu theá
Xin nguyeän khaép caû möôøi phöông Giôùi
Thöôøng keùo maây lôùn tuoân möa Phaùp .
*) OMÏ_ SARVA TATHAØGATA ADDHESÏANÏA PUØJA MEGHA
SAMUDRA SPHARANÏA SAMAYE HUØMÏ
[OM, XA RÔØ-VA TA THA GA TA, A ÑÔØ-ÑEÂ SA NA, PU DA
ME GA, XA MU ÑÔØ-RA SÔØ-PHA RA NAÏ, XA MA GIE, HUØM ] (3
laàn)
8) Thænh Phaùp Thaân Chaân Ngoân :
Nguyeän nôi cö truù cuûa phaøm phu
Mau lìa khoå naõo baùm treân thaân
Seõ ñöôïc ñeán nôi khoâng dô baån
An truï Phaùp Thaân Giôùi thanh tònh
*) OMÏ_ SARVA TATHAØGATA ADDHESÏA YAØMI_ SARVA SATVA
HÌTA ARTHAØYA_ DHARMA-DHAØTU STHITIR-BHAVATU
[OM, XA RÔØ-VA TA THA GA TA, A ÑÔØ ÑEÂ SA, ÏGIA MI . XA
RÔØ-VA XA TÔØ-VA, HI TA, A RÔØ-THA GIA, ÑA RÔØ-MA ÑA TU ,
XÔØ-THI TI RÔØ-PHA VA TU ] (3 laàn)
4
9) Hoài höôùng Chaân Ngoân :
Bao nhieâu Thieän Nghieäp tu haønh ñöôïc
Vì muoán lôïi cho moïi chuùng sinh
Nay con chaân chính hoài höôùng heát
Tröø sinh töû khoå ñeán Nieát Baøn .
*) OMÏ_ SARVA TATHAØGATA NIRYAØTANA _PUØJA MEGHA
SAMUDRA SPHARANÏA SAMAYE HUØMÏ
[OM, XA RÔØ-VA TA THA GA TA, NI RI- GIA TA NA , PU DA
MEÂ GA, XA MU ÑÔØ- RA, XÔØ-PHA RA NAÏ, XA MA GIEÂ, HUØM ](3 laàn)

PHOÅ THANH TÒNH CHAÂN NGOÂN :
Töï Tính cuûa con voán Thanh Tònh
Nhö Töï Tính thanh tònh cuûa caùc phaùp
*) OMÏ _ SVABHAØVA 'SUDDHA SARVA DHARMA SVABHAØVA
'SUDDHA UHAMÏ
[OM, XÔØ-VA PHA VA, SUÙT ÑA, XA RÔØ-VA ÑA RÔØ-MA XÔØ-VA
PHA VA, SUÙT ÑA, U HAÊM ] (3 laàn)
Nay con Trì tuïng Phaùp ÑAÏI BI
Nguyeän xin Tam Baûo thöông nhieáp thoï
Nguyeän xin Baûn Toân thöông nhieáp thoï
Nguyeän xin Hoä Phaùp Thöôøng uûng hoä
NAM MOÂ ÑAÏI BI HOÄI THÖÔÏNG PHAÄT BOÀ TAÙT MA HA TAÙT (3 laàn)
Cuùi laäy Quaùn AÂm Ñaïi Bi Chuû
Nguyeän löïc roäng saâu thaân töôùng ñeïp
Ngaøn tay trang nghieâm hoä trì khaép
Ngaøn maét quang minh chieáu moïi nôi
Trong lôøi chaân thaät dieãn maät ngöõ
Trong Taâm Voâ Vi, khôûi Taâm Bi
Mau khieán ñaày ñuû caùc mong caàu
5
Vónh vieãn dieät tröø caùc Toäi nghieäp
Trôøi, Roàng, chuùng Thaùnh ñoàng TÖØ hoä
Traêm ngaøn Tam Muoäi lieàn huaân tu
Taâm Thoï Trì laø phöôùng Quang Minh
Thaân Thoï Trì laø Taïng Thaàn Thoâng .
Röûa saïch traàn lao, qua bieån khoå
Mau chöùng Boà Ñeà, moân phöông tieän
Nay con xöng tuïng theä quy y
Nguyeän öôùc theo taâm, mau vieân maõn.
- Nam moâ Ñaïi Bi Quaùn Theá AÂm
Nguyeän con mau bieát taát caû Phaùp
- Nam moâ Ñaïi Bi Quaùn Theá AÂm
Nguyeän con sôùm ñöôïc maét Trí Tueä
- Nam moâ Ñaïi Bi Quaùn Theá AÂm
Nguyeän con mau ñoä taát caû chuùng
- Nam moâ Ñaïi Bi Quaùn Theá AÂm
Nguyeän con sôùm ñöôïc phöông tieän kheùo
- Nam moâ Ñaïi Bi Quaùn Theá AÂm
Nguyeän con mau ngoài thuyeàn Baùt Nhaõ
- Nam moâ Ñaïi Bi Quaùn Theá AÂm
Nguyeän con sôùm ñöôïc qua bieån khoå
-Nam moâ Ñaïi Bi Quaùn Theá AÂm
Nguyeän con mau ñöôïc ñaïo Giôùi Ñònh
-Nam moâ Ñaïi Bi Quaùn Theá AÂm
Nguyeän con sôùm leân nuùi Nieát Baøn
- Nam moâ Ñaïi Bi Quaùn Theá AÂm
Nguyeän con mau gaëp nhaø Voâ Vi
- Nam moâ Ñaïi Bi Quaùn Theá AÂm
6
Nguyeän con sôùm ñoàng thaân Phaùp Tính
*) Neáu con höôùng veà nôi non ñao
Non ñao töùc thôøi lieàn suïp ñoå
*) Neáu con höôùng veà löûa, nöôùc soâi
Nöôùc soâi, löûa chaùy töï khoâ taét
*) Neáu con höôùng veà coõi Ñòa Nguïc
Ñòa Nguïc lieàn mau töï tieâu dieät
*) Neáu con höôùng veà loaøi Ngaï Quyû
Quyû ñoùi lieàn ñöôïc töï no ñuû
*) Neáu con höôùng veà chuùng Tu La
Tu La taâm aùc töï ñieàu phuïc
*) Neáu con höôùng veà chuùng suùc sinh
Suùc sinh töï ñöôïc Ñaïi Trí Tueä
OMÏ _ NAMAHÏ AØRYA AVALOKITE’SVARAØYA SAHASRA
BHUØJA, SAHASRA JVALA NETRE MAHAØ PADMA-RAØJAØYA
BODHISATVAØYA MAHAØ-SATVAØYA, MAHAØ-KAØRUNÏIKAØYA
[OM NA MAÉC A RI-GIA A VA LOÂ KI TEÂ SÔØ-VA RA GIA,
XA HA XÔØ-RA PHU GIA GIA, XA HA XÔØ-RA DI-VA LA NEÂ
TÔØ-REÂ, MA HA PA ÑÔØ-MA RA DA GIA, BOÂ ÑI XA TÔØ-VA GIA,
MA HA XA TÔØ-VA GIA, MA HA KA RU NI KA GIA] (3 Laàn)
- Nam moâ quy meänh Tònh thoå Boå Ñaø Laïc Ca treân bieån ôû phöông Nam_
Chính Phaùp Giaùo Chuû Thích Ca Maâu Ni Nhö Lai _ Quaùn AÂm Baûn Sö Voâ
Löôïng Thoï Nhö Lai _ Quaùn AÂm Baûn Theå Chính Phaùp Minh Nhö Lai
- Nam moâ Thieân Thuû Thieân nhaõn Quaùn Theá AÂm Boà Taùt Quaûng Ñaïi
Vieân Maõn Voâ Ngaïi Ñaïi Bi Taâm Ñaø La Ni _ Cöùu Khoå Ñaø La Ni _ Dieân Thoï
Ñaø La Ni _ Dieät AÙc Thuù Ñaø La Ni _ Phaù Nghieäp Chöôùng Ñaø La Ni _ Maõn
Nguyeän Ñaø La Ni _ Tuøy Taâm Töï Taïi Ñaø La Ni_ Toác Sieâu Thöôïng Ñòa Ñaø La
Ni_ Nhaát Khai Thaàn Chuù Sieâu Ñeä Baùt Ñòa Ñaø La Ni _ Töù Baùch Töù Beänh
Nhaát Thôøi Tieâu Dieät Ñaø La Ni.
- Nam moâ Quaûng Ñaïi Vieân Maõn Voâ Ngaïi Ñaïi Bi Taâm Caên Baûn Thaàn
Dieäu Chöông Cuù.
Namo ratna-trayāya
7
[NA MOÂ RA-TÔØ-NA, TÔØ-RA GIA GIA]
Nama ḥ ārya-avalokite’svarāya bodhisatvāya mahā-satvāya mahā-kāru ikṇ āya
[NA MAÉC A RI-GIA, A VA LOÂ KI TEÂ XÔØ-VA RA GIA, BOÂ ÑI XÔØ
TÔØ-VA GIA, MA HA XA TÔØ-VA GIA, MA HAØ CA RU NI CA GIA]
O sarva rabhaye ‘suddhanṃ āda ya namask tva ima ṣ ṛ ṃ ārya-avalokite’svara la tabhaṃ
[OM, XA RÔØ-VA, RA PHA DEÂ, SUÙT-ÑA NA ÑA SI-GIA, NA MA
XÔØ-KÔØ-RAÄT-TÔØ-VA, I MAÊM, A RI-GIA, A VA LOÂ KI TEÂ SÔØ-VA RA,
LAÊM TA PHA
Namo nīlaka ha h mahṇṭ ṛ ā-pata’sami sarva-artha du’supha ajiya sarvaṃ ṃ
satva nama bhaga mā bhāti du
[NA MOÂ NI LA CAÊNG THA, HÔØ-RAÄT, MA HA PA TA SA MI, XA
RÔØ-VA, A RÔØ-THA, ÑU SU PHAÊM, A DI GIAÊM, XA RÔØ-VA XA TÔØ-VA, NA MA, PHA GA, MA PHA TI, ÑU]
Tadyathā : O avaloki lokate kalati iheli mahṃ ḥ ā-bodhisatva sarva sarva
mala mala masī masī h dayaṛ ṃ
[TA DI-GIA THA: OM, A VA LOÂ KI, LOÂ CA TEÂ, CA LA TI, I HEÂ
LÍCH, MA HA BOÂ ÑI XA TÔØ-VA, XA RÔØ-VA, XA RÔØ-VA, MA LA MA
LA, MA SI MA SI, HÔØ-RAÄT ÑA GIAÊM]
Kuru kuru karma turu turu bha iyatiṃ ṣ
[CU RU, CU RU, CA RÔØ-MAÊM, TU RU, TU RU, PHA SI GIA TI]
Mahā-bha iyati dhṣ āra dhāra dhiri i i’svarṇ āya
[MA HAØ PHA SI GIA TI, ÑAØ RA ÑAØ RA, ÑI RI NI, I SÔØ-VA RA
GIA]
Cala cala mama vimala mukte
[CHA LA, CHA LA, MA MA, VI MA LA, MU CÔØ-TEÂ]
Ehyehi ‘sina ‘sina
[EÂ HY-GIEÂ HI, SI NA SI NA]
Ara i bhala ‘sari bhaṣ ṃ ṣā bha i bhara ‘sayaṣ ṃ
[A RA SIM, PHA LA, SA RI, PHA SA PHA SIM, PHA RA SA GIA]
Hulu hulu pra hulu hulu ‘srī
[HU LU HU LU, PÔØ-RA, HU LU HU LU, SÔØ-RI]
Sara sara siri siri suru suru budhiya budhiya buddhāya buddhāya
[XA RA, XA RA, XI RI XI RI, XU RU XU RU, BU ÑI-GIA BU ÑI-GIA, BUÙT ÑA GIA, BUÙT ÑA GIA]
Maitriya nīlaka ha tri’saraṇṭ ṇābhaya ma a svṇ āhā
[MAI TÔØ-RI GIA, NI LA CAÊNG THA, TÔØ-RI SA RA NA PHA GIA,
MA NA, XÔØ-VA HA]
8
Siddhiya svāhā
[XÍT ÑI GIA, XÔØ-VA HA]
Mahā-siddhiya svāhā
[MA HA XÍT ÑI GIA, XÔØ-VA HA]
Siddhā yoge’svarāya svāhā
[XÍT ÑA, GIOÂ GEÂ SÔØ-VA RA GIA, XÔØ-VA HA]
Nīlaka ha svṇṭ āhā
[NI LA CAÊNG THA, XÔØ-VA HA]
Pravarāha mukhāya svāhā
[PÔØ-RA VA RA HA, MU KHA GIA, XÔØ-VA HA]
‘Srī si ha mukhṃ āya svāhā
[SÔØ-RI, XIM HA, MU KHA GIA, XÔØ-VA HA]
Sarva mahā-muktāya svāhā
[XA RÔØ-VA, MA HA MU CÔØ-TA GIA, XÔØ-VA HA]
Cakrā yudhāya svāhā
[CHA CÔØ-RA, DU ÑA GIA, XÔØ-VA HA]
Padma-hastaya svāhā
[PA ÑÔØ-MA, HA XÔØ-TA GIA, XÔØ-VA HA]
Nīlaka ha ‘sa kha-rṇṭ ṅ āja svāhā
[NI LA CAÊNG THA, SAÊNG KHA, RA DA, XÔØ-VA HA]
Mā vari ‘sa karṅ āya svāhā
[MA VA RI SAÊNG CA RA GIA, XÔØ-VA HA]
Namo ratna-trayāya
[NA MOÂ RA TÔØ-NA, TÔØ-RA GIA GIA]
Nama ḥ ārya-avalokite’svarāya svāhā
[NA MAÉC, A RI-GIA, A VA LOÂ KI TEÂ SÔØ-VA RA GIA, XÔØ-VA
HA]
O siddhyantu mantra padṃ āya svāhā
[OM, XÍT ÑI GIAÊNG TU, MAN TÔØ-RA, PA ÑA GIA, XÔØ-VA HA]
(Keát aán Cöûu Phong Maät Aán trì Chuù 5 laàn. Sau ñoù xaû aán treân ñænh ñaàu).
*Thieân Thuû Thieân Nhaõn Quaùn AÂm tuøy taâm chuù:
OMÏ VAJRA-DHARMA HRÌHÏ
9
[OM, VA DI-RA ÑA RÔØ-MA, HÔ-RÍCH ] (108 laàn)
(Keát aán Ñaïi Bi Baït Khoå aán, trì chuù 108 laàn, xong xaû aán treân ñænh ñaáu).
Chaép tay Lieân Hoa hôïp chöôûng ñeå ngang traùi tim, tuïng caùc chuù sau:
*) Baïch Y Quaùn AÂm Ñaïi Chuù:
NAMAHÏ SAMANTA BUDDHAØNAØMÏ _TATHAØGATA VISÏAYA
SAMÏBHAVE PADMA-MAØLINI SVAØHAØ
[NA MAÉC XA MAÊN TAÙ BUÙT ÑA NAÊM, TA THA GA TA VI
SAÏ GIA SAÊM PHA VEÂ, PA ÑÔØ-MA MA LI NI, XÔØ-VA HA] (3 laàn )
*) Ñaïi Baïch Y Quaùn Töï Taïi Boà Taùt Chuù:
NAMO RATNATRAYAØYA
NAMAHÏ AØRYA AVALOKITE’SVARAØYA BODHISATVAØYA,
MAHAØSATVAØYA, MAHAØ KAØRUNÏIKAØYA
TADYATHAØ: ‘SVETE ’SVETAØMÏGE ‘SVETA BHUØJA ‘SVETA
VASTRE ‘SVETA MALYA RALAMÏKRÏTE JAYE VIJAYE AJITE SARVA
SIDDHA NAMAHÏSKRÏTE HILI MILI KILI DAR‘SAYA SAØDHAYA
SVAØHAØ
[NA MAÉC A RI-GIA A VA LOÂ KI TEÂ SÔØ-VA RA GIA, BOÂ
ÑI XA TÔØ-VA GIA, MA HA XA TÔØ-VA GIA, MA HA KA RU NI
KA GIA
TA ÑI-GIA THA : SÔØ-VEÂ TEÂ, SÔØ-VEÂ TAÊM GEÂ, SÔØ-VEÂ TA
PHU GIA, SÔØ-VEÂ TA VA XÔØ-TÔØ-REÂ, SÔØ-VEÂ TA MA LI-GIA, RA
LAÊM KÔØ-RAÄT TEÂ, DA DEÂ, VI DA DEÂ, A DI TEÂ. XA RÔØ-VA XÍT
10
ÑA, NA MAÉC XÔØ-KÔØ-RAÄT TE, HI LI HI LI, MI LI MI LI, KI LI,
ÑA RÔØ-SAÙ GIA, SA ÑA GIA, XÔØ-VA HA ] (3 laàn)
*) Quaùn AÂm Ña La Chaân Ngoân:
OMÏ _ TAØRE TUTTAØRE TURE SVAØHAØ
[OM, TA REÂ, TUÙT TA REÂ, TU REÂ, XÔØ-VA HA] (3 laàn)
*) Tyø Lyù Caâu Ñeâ Chaân Ngoân:
OMÏ _SARVA BHAYA TRASANI SPHATÏYA SVAØHAØ
[OM, XA RÔØ-VA PHA GIA, TÔØ-RA XA NI, XÔØ-PHAÏT GIA, XÔØ-VA HA ](3 laàn )
Kính laïy ñôøi quaù khöù
Chính Phaùp Minh Nhö Lai
Chính laø ñôøi hieän nay
Quaùn Theá AÂm Boà Taùt
Baäc thaønh Coâng Ñöùc dieäu
Ñaày ñuû taâm Ñaïi Bi
ÔÛ trong moät thaân taâm
Hieän ra ngaøn tay maét
Soi thaáy khaép Phaùp Giôùi
Hoä trì caùc chuùng sinh
Khieán phaùt loøng Ñaïo saâu
Daïy trì Chuù vieân maõn
Cho xa lìa ñöôøng aùc
Ñöôïc sinh tröôùc Nhö Lai
Nhöõng toäi naëng Voâ Giaùn
Cuøng beänh aùc laâm thaân
Khoù noãi cöùu vôùt ñöôïc
Cuõng ñeàu khieán tieâu tröø
11
Caùc Tam Muoäi bieän taøi
Söï mong caàu hieän taïi
Ñeàu cho ñöôïc thaønh töïu
Quyeát ñònh chaúng nghi sai
Khieán mau ñöôïc ba Thöøa
Söùc uy thaàn Coâng Ñöùc
Khen ngôïi chaúng hay cuøng
Cho neân con moät loøng
Quy meänh vaø ñænh leã.
*) Thieân Thuû Thieân Nhaõn Quaùn Theá AÂm Taâm Chuù:
OMÏ NAMAHÏ AØRYA AVALOKITE’SVAØRAØYA SAHASRA
BHUJAØYA
OMÏ - NAMO STUTE PRASÌDAMAMÏ VARADA - SVAØHAØ
[OM, NA MAÉC A RI-GIA, A VA LOÂ KI TEÂ SÔØ-VA RA GIA,
SA HA XÔØ-RA PHU GIA GIA
OM, NA MOÂ SÔØ-TU TEÂ, PÔØ-RA XI ÑA MAÊM, VA RA ÑA,
XÔØ-VA HA ] (3 laàn )
(Chaép 2 tay laïi giöõa roãng, môû bung 2 ngoùn uùt vaø 2 ngoùn troû- Trì Chaân
Ngoân 3 laàn, xong xaû AÁn treân ñænh ñaàu)
-Nam moâ quaù khöù Thieân Quang Tònh Truï Vöông Nhö Lai
-Nam moâ Chính Phaùp Giaùo Chuû Thích Ca Maâu Ni Nhö Lai
-Nam moâ Quaùn AÂm Baûn Sö Voâ Löôïng Thoï Nhö Lai
-Nam moâ Quaùn AÂm Baûn Theå Chính phaùp Minh Nhö Lai
-Nam moâ Thaùnh Giaû Thieân Quang Nhaõn Toân Baït Khoå Quaùn Töï Taïi _
Döõ Trí Quaùn Töï Taïi _ Thí Nguyeän Quaùn Töï Taïi _ Tröø Kích Quaùn Töï Taïi _
Tröø Khueå Quaùn Töï Taïi _Tieán Ñaïo Quaùn Töï Taïi _ Caàn Chính Quaùn Töï Taïi_
Thí Voâ UÙy Quaùn Töï Taïi_ Thí Quang Quaùn Töï Taïi _ Döõ Cam Loä Quaùn Töï
Taïi_ Kieán Thieân Quaùn Töï Taïi_ Thí Dieäu Quaùn Töï Taïi_ Kieán Laïc Quaùn Töï
Taïi_ Giaùng Ma Quaùn Töï Taïi_ Tónh Löï Quaùn Töï Taïi_ Taùc Cöõu Quaùn Töï Taïi_
Kieán Thieàn Quaùn Töï Taïi_ Oaùn Ñòch Quaùn Töï Taïi_ Ñieàu Tröïc Quaùn Töï Taïi_
Khoâng Hueä Quaùn Töï Taïi_ Hoä Thaùnh Quaùn Töï Taïi_ Thanh Tònh Quaùn Töï Taïi
12
_ Chính Phaùp Quaùn Töï Taïi_ Nan Duïc Quaùn Töï Taïi_ Baát Ñoäng Quaùn Töï Taïi
Boà Taùt Ma Ta Taùt, ñaày ñuû Taâm Ñaïi Bi.
Nguyeän cho con ñöôïc nöông nhôø nôi uy quang Ñaïi Bi hoä nieäm cuûa
Quaùn Töï Taïi Toân ñeå thaønh töïu moïi mong caàu vaø xa lìa KHOÅ CHÖÔÙNG
HOAËC trong 25 Höõu
*) Thieân Quang Nhaõn Bí Maät Ñaø La Ni:
OMÏ VAJRA DHARMA VI’SUDDHA PADMASATVA HÌTA
SPHARANÏA SVAØHAØ.
[OM, VA DI-RA ÑA RÔØ-MA, VI SUÙT ÑA, PA ÑÔØ-MA XA TÔØ-VA, HI TA, XÔØ-PHA RA NAÏ , XÔØ-VA HA ] (3 laàn)
(Duøng Lieân Hoa Hôïp Chöôûng AÁn,trì Chuù töø 3 laàn ñeán 108 laàn)
-Nam moâ Thí Voâ UÙy Quaùn Töï Taïi hoaù thaân 48 boà taùt: Döõ Nguyeän Quaùn
Töï Taïi_ Trì Saùch Quaùn Töï Taïi_ Baûo Baùt Quaùn Töï Taïi_ Baûo Kieám Quaùn Töï
Taïi_ Kim Cöông Quaùn Töï Taïi_ Trì Xöû Quaùn Töï Taïi_ Tröø Boá Quaùn Töï Taïi_
Nhaät Tinh Quaùn Töï Taïi_ Nguyeät Tinh Quaùn Töï Taïi_ Trì Cung Quaùn Töï Taïi_
Toác Tröïc Quaùn Töï Taïi_ Döôïc Vöông Quaùn Töï Taïi_ Phaát Naïn Quaùn Töï Taïi_
Trì Bình Quaùn Töï Taïi_ Hieän Noä Quaùn Töï Taïi_ Traán Naïn Quaùn Töï Taïi_ Trì
Hoaøn Quaùn Töï Taïi_ Phaân Dieäp Lôïi Quaùn Töï Taïi_ Kieán Phaät Quaùn Töï Taïi_
Kính Trí Quaùn Töï Taïi_ Kieán Lieân Quaùn Töï Taïi_ Kieán Aån Quaùn Töï Taïi_ Tieân
Vaân Quaùn Töï Taïi_ Thieàn Ñònh Quaùn Töï Taïi_ Thieân Hoa Quaùn Töï Taïi_ Phaù
Taëc Quaùn Töï Taïi_ Nieäm Chaâu Quaùn Töï Taïi_ Trì Loa Quaùn Töï Taïi_ Phoäc
Quyû Quaùn Töï Taïi_ Phaùp AÂm Quaùn Töï Taïi_ Trí Aán Quaùn Töï Taïi_ Caâu Trieäu
Quaùn Töï Taïi_ Töø Tröôïng Quaùn Töï Taïi_ Hieän Kính Quaùn Töï Taïi_ Baát Ly
Quaùn Töï Taïi_ Ñaïi Theá Quaùn Töï Taïi_ Baùt Nhaõ Quaùn Töï Taïi_ Baát Chuyeån
Quaùn Töï Taïi_ Quaùn Ñænh Quaùn Töï Taïi_ Hoä Ñòa Quaùn Töï Taïi Boà Taùt Ma Ha
Taùt.
Nguyeän cho con nöông nhôø uy löïc cuûa aùnh saùng Ñaïi Bi phaù tröø moïi
phieàn naõo chöôùng vaø mau choùng tröïc kieán PHAÄT TÍNH trong baûn taâm,thaønh
töïu moïi moân phöông tieän.
13
*) Quaùn AÂm Taâm Chaân Ngoân:
OMÏ MANÏI PADME HUØMÏ HRÌHÏ
[OM, MA NI, PA ÑÔØ-MEÂ, HUØM, HÔ-RÍCH ] (108 laàn)
( Keát Baùt Dieäp Lieân Hoa Aán,tuïng chaân ngoân töø 3 laàn ñeán 108 laàn)
-Phuïng thænh Thieân Thuû Quaùn AÂm nhò thaäp baùt boä Chuùng: Caâu Trieäu söù
giaû boä_ Löïc Só söù giaû boä_ Ñaïi Löïc Thieân boä_ Khoaùng Daõ Quyû Thaàn boä_
Thuûy Thaàn boä_ Thieän Thaàn boä_ Thaàn Töôùng boä_ Ñaáu Chieán Thaàn boä_ Sôn
Thaàn boä_ Löu Haønh Thaàn boä_ Phaïm Thieân Boä_ Na Haøm Thieân boä_ Ñeá Thích
Thieân boä_ Duïc Giôùi Thieân Nöõ boä_ Caøn Thaùt Baø boä_ Daï Xoa Thaàn Maãu boä_
Cöu Baøn Traø boä_ Hoä Theá Thieân boä_ Ñieåu Vöông boä_ Ñaïi Tieân boä_ Ñaïi Döôïc
Xoa boä_ Phöông Baù Döôïc Xoa boä_ Xaø Long boä_ Haûi Long Vöông boä_ Phi
Thieân chuùng boä_ Phi Nhaân boä_ Loâi Ñieån Thaàn boä_ Ñòa Quyû Thaàn boä.
Nguyeän xin chö vò Hoä Phaùp Ñaïi Bi uûng hoä, ñoä trì cho Ñeä Töû mau choùng
vieân maõn moïi söï caùt töôøng.
*) Nhò thaäp baùt boä Chaân Ngoân:
KURU KURU_ TURU TURU _ JVARA JVARA _ SIRI SIRI _
SURU SURU _ TRAJVARA _ SVAØHAØ
[KU RU KU RU, TU RU TU RU, DI-VA RA DI-VA RA, XI RI
XI RI, XU RU XU RU, TÔØ-RA DI-VA LA, XÔØ-VA HA] (3 laàn).
Nguyeän ngaøy an laønh, ñeâm an laønh.
Ñeâm ngaøy saùu thôøi thöôøng an laønh
Trong taát caû thôøi thöôøng an laønh
Nguyeän xin Tam Baûo thöông nhieáp thoï
Nguyeän xin Baûn Toân thöông nhieáp thoï
Nguyeän xin Hoä Phaùp thöôøng uûng hoä
14
*) HOÀI HÖÔÙNG:
Bao nhieâu chuùt ít Coâng Ñöùc con coù ñöôïc
Do vieäc tu taäp ngaøy hoâm nay
Con ñeàu xin hoài höôùng cho söï Toaøn Giaùc cuûa con
-Sôû dó con gaëp ñöôïc giaùo lyù
Cuûa Ñaáng Ñaïo Sö Voâ Thöôïng
Laø nhôø vaøo loøng töû teá cuûa Thaày con
Neân con hoài höôùng Coâng Ñöùc naøy
Xin cho taát caû Höõu Tình
Ñeàu ñöôïc nhöõng Ñaïo Sö saên soùc
-Nhö Boà Taùt VAÊN THUØ bieát caùch hoài höôùng
Nhö Boà Taùt PHOÅ HIEÀN cuõng bieát caùch
Con xin hoài höôùng taát caû Coâng Ñöùc naøy
Ñeå hoïc laøm theo caùch cuûa caùc Ngaøi aáy
Theo caùch maø taát caû chö Phaät ba ñôøi
Ñeàu ca tuïng laø toát nhaát
Con xin hoài höôùng ñeán nhöõng haønh vi cao caû aáy
_OMÏ SMARA VIMANA MAHAØ-JAØPA HUØMÏ
[OM, XÔØ-MA RA, VI MA NA, MA HA DA PA, HUØM ] ( 9 laàn)
_OMÏ _ DHURU DHURU JAYE MUKHE SVAØHAØ
[OM, ÑU RU ÑU RU, DA DEÂ, MU KHEÂ, XÔØ-VA HA] (9 laàn).
*) LEÃ VAÕN:
_ Trì Chuù coâng ñöùc thuø thaéng haïnh
Voâ bieân Thaéng Phöôùc ñeàu hoài höôùng
Nguyeän khaép chuùng sinh ñang chìm ñaém
Mau lìa khoå naõo chöùng Boà Ñeà
_ Nguyeän cho taát caû chuùng sinh thöôøng ñöôïc an vui
Nguyeän cho taát caû chuùng sinh mau lìa khoå naõot
Nguyeän cho taát caû chuùng sinh mau khôûi Töø Bi
15
Nguyeän cho taát caû chuùng sinh ñoàng chöùng Boà Ñeà
NAM MOÂ THAÄP PHÖÔNG THÖÔØNG TRUÏ TAM BAÛO (3 laàn)
( Leã 9 laïy roài lui ra)
24/01/2011
16