Xin hỏi mọi người cách bắt kiếm ấn và kiếm quyết .Thiên cương ấn và thiên cương quyết.Mong mọi người giúp đỡ.