Đệ tử ở Q4 Sài gòn, muốn học huyền thật, trước để giúp mình, sau giúp những người xung quanh, trong thời kỳ mạc pháp nhiễu nhương, thiết nghĩ huyền thuật hẳn sẽ có lúc dụng để giúp người.
Đệ tử thành tâm muốn bái sư học đạo, phải là chánh đạo đệ tử mới học!
Giữa chốn mông lung, đệ tử mạo muội để lại email de_men_nau@yahoo.com.vn
Xin được cao nhân thu nhận