107 dap dau em có xem qua mấy fim òy sách.
Có đoạn nói: "Lúc luyện khí thì hít thật sâu òy đưa khí đi qua 36 huyệt đạo trên cơ thể rùi nén xuống đan điền." Đại loại thế.
em đã cố tìm hiểu nhưng không biết 36 huyệt đạo đó ở đâu. Ai biết xin chỉ giáo rõ cho em với được không? chỉ cả cho em cách đưa khí đi qua 36 huyệt đạo đó nữa nha. thanks các vị sư huynh, sư tỷ, sư đệ nhiều. 107 dap dau