Làm ơn cho hỏi cách đặt bể cá trong nhà.
Co người nói đặt bể cá, bể nước vào cung tốt sẽ khuyêch trương điều tốt. Nhưng cũng có người nói đặt bể cá chấn vào cung xấu.
Ai biết làm ơn chỉ giùm.