đúng là tâm thần nặng, nên đưa vào viện gấp gấp
trong tin nhắn của tui cũng có đó ,mấy bạn nên lưu tâm nhớ nghe