Kỉ liệm vòng đá của tui còn giử hơm ông zua quiền thại ?