Bình loạn dỡn xả Stress chơi


Bà là nữ hả sinh năm 1984
Bấm tay 2012-1984=28
28 tuổi dương, 28 tuổi âm luôn
Ông dỡn hả tuổi âm bao giờ cũng
Bằng tuổi dương +1 chứ
28 dương , 29 âm mới đúng
Bà đợi chút....chạy về hỏi thầy
Thầy : 28 tuổi âm đến ngày 4/2/2012
Trở đi mới là 29 tuổi âm
Trò ???