Tôi có bản chữ nho chép tay hướng dẫn cách xem chân gà. Tôi đã nhờ một số người dịch nhưng đều chịu vì đôi chỗ viết thảo quá mặc dù :chữ rất đẹp, rồng bay phượng múa. Bạn nào có thể dịch giúp, cho tôi biết nhé.